Regulamin

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Albatros w Przemyślu, ul. Ofiar Katynia 26.

 2. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa, tel. + 48 16 678 08 70 + wew. 100.

 3. Opłata za pobyt Gościa, który nie dokonał wcześniej rezerwacji, pobierana jest w dniu przyjazdu (z góry).

 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.

 5. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godziny 18.00 w dniu rezerwacji, Hotel zastrzega sobie prawo do zwolnienia pokoju bez informowania o tym Gościa lub w przypadku posiadania numeru karty Gościa, do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową.

 6. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście w Hotelu Albatros.

 7. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 30 % wartości pobytu. Co do zasady zadatek (Art. 394 Kodeksu Cywilnego) nie podlega zwrotowi o ile nie zostało inaczej uregulowane w niniejszym Regulaminie lub Strony się inaczej nie umówiły.

 8. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych w wpłatą zadatku patrz pkt. 3

 9. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe hotelu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Hotel zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Hotel rezerwacji.

 10. W przypadku anulowania przez Gościa rezerwacji

  1. na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca kwotę równorzędną zadatkowi,

  2. na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca 50 % wartości kwoty równorzędnej zadatkowi.

  3. na mniej niż 14 dni do dnia rozpoczęcia pobytu – uiszczony zadatek przepada na rzecz Hotelu.

 11. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.

 12. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

 13. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.

 14. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 15. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

 16. Zatrzymanie pokoju po godzinie 13.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

 17. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.

 18. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

 19. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 20. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.

 21. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć  krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.

 22. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 23. Hotel przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami, przy czym  Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.

 24. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. Ze względów higienicznych nie mogą być one wprowadzane do restauracji hotelowej.

 25. Palenie tytoniu w pokojach hotelowych, korytarzu, klatce schodowej, restauracji oraz hallu recepcyjnym jest zabronione.

 26. Zabronione jest przetrzymywanie w pokoju ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.

 27. Osoby niezameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.

 28. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00.

 29. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.

 30. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelowego, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.

 31. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po upływie tego terminu, przedmioty te przepadają na rzecz hotelu.

 32. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

 33. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

 34. Ze względu na bezpieczeństwo, przestrzenie ogólnodostępne na zewnątrz i wewnątrz hotelu, takie jak korytarze, hall główny, restauracja, parking objęte są całodobowym monitoringiem.

 35. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest Biuro Turystyki Albatros Zygmunt Ziober, 37-700 Przemyśl, ul. Ofiar Katynia 26, tel. 16 678 08 70, NIP 7950011789
  Dane osobowe są przetwarzane w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.
  Dane osobowe zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel.
  Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu lub za pomocą skrzynki mailowej.