Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej RODO) informujemy, iż:

1) Podmiotem przetwarzającym/administratorem Państwa dane osobowe jest:

Biuro Turystyki ALBATROS Zygmunt Ziober

37-700 Przemyśl, ul. Ofiar Katynia 26

tel. 16 678 08 70

NIP 795-001-17-89

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

    a) zawarcia i wykonania umowy lub usługi oraz wykonania zadań Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO;
    b) marketingowym, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO;

3) Państwa dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane tj. przez czas realizacji i rozliczenia umowy oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być dochodzone w związku z umową. Dane osobowe będą przechowywane przez dłuższy okres, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO

4) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

5) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

6)  Administrator i podmiot przetwarzający nie będą podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

7) podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy lub usługi;